piekarnia cukiernia Maxan

Piekarnia – cukiernia Maxan Choszczno

Piekarnia-Cukiernia „Maxan” to rodzinne przedsiębiorstwo, którego priorytetem są codzienne starania o to, by pieczywo smakowało każdemu. Choszczno to malownicze miasto, w którym prowadzimy naszą działalność. Dbając o zdrowie naszych Klientów stosujemy produkcję pieczywa metodami tradycyjnymi dzięki temu produkty naszej firmy znajdują uznanie u Konsumentów. Od 1994 roku staramy się zadowolić wszystkich naszych Odbiorców. Własne receptury, bazujące na tradycyjnych przepisach oraz zaufani dostawcy wysokiej jakości surowców są gwarantami doskonałego smaku wyrobów. Nasza Piekarnia – Cukiernia specjalizuje się nie tylko w wypieku pysznego i zdrowego pieczywa, w naszym asortymencie znajdują się również znakomite ciasta, ciasteczka, torty, także te na specjalne zamówienie naszych Klientów. Misją naszą jest wypiekanie z sercem, ciągłe doskonalenie produktów, dbanie o środowisko naturalne oraz poszanowanie tradycji, jaką jest wypiek chleba. Największą nagrodą za włożony trud jest dla nas zadowolenie i lojalność naszych Klientów. Zapraszamy do nas wszystkich, którzy chcą spróbować świeżego, aromatycznego, zdrowego pieczywa oraz wyśmienitych ciast naszej produkcji.

piekarnia cukiernia Maxan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bez nazwy 1 kopia

 

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 31-03-2016

 

1. Nazwa, adres i dane teleadresowe składającego zapytanie:

 

MAXAN S.C.

Wardyń 72

73-200 Choszczno

NIP 594-10-01-968

 

 

TYTUŁ PROJEKTU: Poprawa konkurencyjności firmy z gminy Choszczno na rynku ponadregionalnym poprzez zakup linii do produkcji pieczywa z odroczonym rozrostem, komory głębokiego składowania z systemem chłodzenia, chłodnio-garowni, zestawu pieców, instalacji magazynowania i dozowania mąki oraz rozbudowę piekarni o pomieszczenia magazynowo – produkcyjne.

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego,

Oś Priorytetowa 1 Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie,

Działanie 1.6 Tworzenie nowych miejsc pracy na obszarze Specjalnej Stefy Włączenia.

 

 

2. Opis przedmiotu zamówienia.

Miesiarka spiralna z wyjezdnymi dwoma dzieżami ok. 350 litrowymi oraz z czujnikiem na podczerwień do pomiaru temperatury ciastka, bez noża i zbieracza.

Nazwa oraz kod zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: Maszyny do przemysłowego przygotowania lub produkcji żywności lub napojów: 42215000-6

3. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania (stawianie warunków udziału nie jest obowiązkowe).

W postępowaniu mogą wziąć udział wyłącznie firmy posiadające udokumentowane doświadczenie w realizacji zamówień dla piekarni zatrudniających powyżej 50 osób.

 

4. Kryteria oceny. Ocena zostanie dokonana na podstawie zgłoszonych ofert. Maksymalna ilość punktów: 100. Jeden punkt odpowiada jednemu procentowi z kryterium przedstawionych poniżej.

a) cena: 40 pkt.,

b) gwarancja i serwis: 30 pkt.,

c) czas realizacji zamówienia: 30 pkt.,

 

5. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty.

W każdym kryterium punkty będą przyznawane według schematu:

Najlepsza oferta: 100% punktów, druga w kolejności 50% punktów, trzecia w kolejności: 20% punków, kolejne 0 punktów.

O wyborze oferenta zdecyduje ilość uzyskanych punktów.

6 . Termin składania ofert: 7 (siedem) dni od ukazania się niniejszego ogłoszenia tj. do dnia 07.04.2016.

 

7. Informacje na temat zakresu wykluczenia (w odniesieniu do podmiotów powiązanych).

W postępowaniu nie mogą brać udziału firmy i osoby powiązane z firmą MAXAN S.C. lub jej udziałowcami.

 

 

8. Określenie warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia , o ile przewiduje się możliwość zmiany takiej umowy.

Zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania umowa może być zmieniona wyłącznie za porozumieniem stron zgodnie z Kodeksem Cywilnym oraz Prawem o zamówieniach publicznych.

 

9. Wykaz dokumentów oraz oświadczeń niezbędnych do złożenia wraz z ofertą (jeśli dotyczy)

Dokumenty niezbędne do udziału w przetargu:

a) kopia dokumentu rejestrowego.

b) dokumenty poświadczające doświadczenie w realizacji zamówień dla piekarni zatrudniających powyżej 50 osób.

 

Termin związania ofertą upływa po 21 dniach licząc od terminu składania ofert. Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej na adres piekarnia.maxan@wp.pl oraz w formie papierowej na adres: MAXAN S.C., Wardyń 72, 73-200 Choszczno, (uwaga: w przypadku nadania przesyłki przez operatora państwowego – Poczta Polska – liczy się data nadania przesyłki, nie później niż do dnia 07.03.2016  . Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.04.2016  o godz. 14.00 w siedzibie Zamawiającego: MAXAN S.C., Wardyń 72, 73-200 Choszczno.

 

 

 

 

 

 

nasze wypieki
MAXAN - Piekarnia Cukiernia. Projekt i wykonanie: Grafit GRAFIT